Rozdział 7. Tworzenie harmonogramu łatwego w utrzymaniu

W programie MS Project 2007 jest jak w życiu — podstawą sukcesu są poprawne relacje. Podczas definiowania relacji między zadaniami, zwanych zależnościami zadań, program wylicza daty rozpoczęcia i zakończenia zadań w zależności od tego, jak poszczególne zadania na siebie wzajemnie wpływają. Jedne zadania muszą się zakończyć, żeby inne mogły się rozpocząć. Na przykład prawo grawitacji wymusza wykonanie fundamentu przed rozpoczęciem wylewania betonu w ściany parteru.

Po zdefiniowaniu wszystkich zależności zadania bezproblemowo układają się w sekwencje, w rezultacie czego powstaje harmonogram realizacji projektu od daty rozpoczęcia pierwszego zadania aż do daty zakończenia ostatniego. Właśnie ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.