Rozdział 10. Czy harmonogram działa?

Po ustaleniu kolejności zadań i przypisaniu zasobów otrzymuje się w końcu harmonogram projektu (oraz poczucie ukończonego zadania). Jak w przypadku drobnych potknięć w krzyżówce, tak i harmonogram utworzony w programie MS Project 2007 może wyglądać na poprawny, mimo że czają się w nim błędy. Dopóki użytkownik nie upewni się, że wszystkie elementy projektu mają oparcie w rzeczywistości — na przykład czas trwania zadania, zależności i przypisania zasobów — termin ukończenia projektu, koszty i harmonogram stoją pod znakiem zapytania.

Oprócz niedokładności, które nieodłącznie towarzyszą pracy i oszacowaniom czasu trwania zadań, występują jeszcze inne przyczyny niedokładności harmonogramów. Na przykład jeżeli zapomni ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.