Rozdział 12. Dopracowywanie harmonogramu projektu

Równoważenie zakresu, harmonogramu, budżetu i jakości projektu przypomina żonglerkę jajkami. Jeżeli menedżer projektu nie będzie pilnował wszystkich elementów, skończy z jajkiem na twarzy. Dotąd tworzono harmonogram projektu na podstawie wyznaczonego zakresu i jakości. Czas przekonać się, czy faktyczna oś czasu i cena są prawidłowe.

Przeważnie pierwszy zarys harmonogramu nie spełnia wszystkich celów projektu. Trzeba dokonywać zmian, aż obydwie strony równania zbilansują się — na przykład może być konieczne skrócenie czasu trwania zadań, obniżenie kosztów czy też zmniejszenie zakresu. Podczas pracy należy przeglądać harmonogram, aby sprawdzić, czy wprowadzane zmiany przynoszą pożądane skutki. Skrócenie ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.