O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Raportowanie na temat projektów

Komunikacja jest tak istotnym aspektem zarządzania projektem, że raporty tworzy się co chwilę. Wraz z obrazami harmonogramu raporty są podstawą prezentacji informacji o projekcie innym osobom. Są również przydatne, gdy sam menedżer projektu chce zobaczyć, co się dzieje. Podczas planowania może on dowiedzieć się z raportu, w których miejscach musi popracować nad projektem, aby uzyskać żądane daty, koszty i obciążenia pracą. Na etapie realizacji projektu może użyć ogólnych raportów, aby sprawdzić, czy projekt jest wykonywany zgodnie z planem. Jeżeli tak nie jest, na podstawie bardziej szczegółowych raportów może wyszukać problematyczne punkty.

Doświadczeni kierownicy projektów są proaktywni i tworzą raporty, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required