Rozdział 18. Kończenie projektu

Zwykle gdy pakowanie się przy przeprowadzce zbliża się ku końcowi, ni stąd, ni zowąd pojawiają się dodatkowe rzeczy. Projekty również wymagają wykończenia. Gdy zespół pracujący nad projektem przekaże ostatnie elementy dostarczane, zakres projektu jest wykonany, ale wciąż pozostaje do sfinalizowania kilka czynności związanych z zarządzaniem projektem. Uzyskanie formalnej akceptacji projektu od klienta jest najważniejsze, ponieważ projekt można uznać za zakończony tylko wtedy, gdy tak powie klient.

Po wykonaniu i zaakceptowaniu projektu należy napisać raport podsumowujący wykonany projekt oraz dostarczający informacji przydatnych w przyszłości. Raport zamykający projekt stanowi jak gdyby ogólniejszą wersję raportu ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.