Rozdział 21. Łączenie i osadzanie

Podczas zarządzania projektami potrzeba jednocześnie różnych rodzajów informacji. Z tego powodu wielu kierowników projektów ma nad biurkiem tablice korkowe upstrzone wieloma warstwami zadrukowanych kartek czy też kilkanaście okien wyświetlonych na ekranie komputera. Aby wyświetlić informacje bez konieczności otwierania każdego posiadanego programu, można je pobrać z jednego programu i wyświetlić edytowalną kopię w innym. Ta wymiana wizualna jest dwukierunkowa: dane z programu MS Project 2007 mogą być wyświetlone w innych programach, takich jak Excel i PowerPoint, albo informacje z innych programów mogą pojawiać się w programie MS Project 2007.

Użytkownik dysponuje dwiema możliwościami: łączeniem i osadzaniem. ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.