Rozdział 16. Wdrażanie mikrousług opartych na zdarzeniach

Wdrażanie mikrousług opartych na zdarzeniach może stanowić wyzwanie. Wraz ze wzrostem liczby mikrousług w organizacji rośnie również znaczenie posiadania znormalizowanych procesów wdrożeniowych. Organizacja zarządzająca tylko kilkudziesięcioma usługami może obyć się kilkoma niestandardowymi procesami wdrażania, ale każda organizacja poważnie zaangażowana w mikrousługi oparte na zdarzeniach lub innego typu, musi zainwestować w normalizację i optymalizację swoich procesów wdrażania.

Zasady wdrażania mikrousług

Istnieje kilka zasad, na których opierają się procesy wdrażania:

Zapewnienie zespołom autonomii wdrażania

Zespoły powinny kontrolować własny proces testowania i wdrażania oraz mieć ...

Get Mikrousługi oparte na zdarzeniach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.