Rozdział 7. Stanowe przesyłanie strumieniowe

Stanowe przesyłanie strumieniowe stanowi podstawę najważniejszych komponentów mikrousługi opartej na zdarzeniach, ponieważ większość aplikacji musi utrzymywać pewien stan ze względu na wymagania dotyczące przetwarzania. Zasady materializacji strumienia zdarzeń do postaci stanu lokalnego zostały pokrótce omówione w rozdziale 2., w podrozdziale Materializowanie stanu ze zdarzeń encyjnych. W tym rozdziale przyjrzymy się znacznie dokładniej sposobowi tworzenia i używania stanu dla mikrousług opartych na zdarzeniach oraz zarządzania nim.

Magazyny stanu i materializowanie stanu ze strumienia zdarzeń

Zacznijmy od kilku definicji:

Stan zmaterializowany

Rzutowanie zdarzeń ze źródłowego strumienia zdarzeń ...

Get Mikrousługi oparte na zdarzeniach now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.