Rozdział 8. Tworzenie przepływów pracy za pomocą mikrousług

Z definicji mikrousługi działają tylko na niewielkiej części ogólnego przepływu pracy w organizacji. Przepływ pracy (ang. workflow) to określony zestaw działań składających się na proces biznesowy, co obejmuje wszelkie logiczne rozgałęzianie i działania kompensacyjne. Przepływy pracy zwykle wymagają wielu mikrousług, a każda z nich ma własny kontekst ograniczony, wykonuje swoje zadania i emituje nowe zdarzenia do downstreamowych konsumentów. Do tej pory przyglądaliśmy się głównie wewnętrznym mechanizmom działania pojedynczych mikrousług. Teraz zobaczymy, w jaki sposób wiele mikrousług może ze sobą współpracować, aby realizować większe biznesowe przepływy pracy. Omówimy także niektóre ...

Get Mikrousługi oparte na zdarzeniach now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.