Przedmowa

Ta książka zrodziła się z gotowości do pracy, jaką zaczęłam odczuwać kilka miesięcy po dołączeniu do firmy Uber Technologies jako inżynier niezawodności witryny (ang. site reliability engineer — SRE). Gigantyczny, monolityczny API, jakim posługiwano się w firmie Uber, był powoli dzielony na mikrousługi. W momencie, kiedy dołączyłam do zespołu, wykorzystywano ponad tysiąc mikrousług, które zostały wydzielone z API i działały razem z nim. Każda z nich była zaprojektowana, zbudowana i utrzymywana przez wyznaczony zespół programistów. Ponad 85% tych mikrousług było budowanych bez udziału inżynierów SRE lub z niewielkim ich udziałem. Usługi te nie korzystały także z zasobów SRE.

Zatrudnianie inżynierów SRE i budowanie zespołów tej specjalizacji ...

Get Mikrousługi now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.