DODATEK B Oceń swoją mikrousługę

Aby ułatwić Czytelnikom ocenę gotowości do produkcji mikrousługi i ekosystemu, w rozdziałach 3.7. zamieściłam krótką listę pytań związanych z omawionymi standardami gotowości do produkcji. Pytania zostały ułożone według tematów i odpowiadają punktom poszczególnych rozdziałów. W niniejszym dodatku zestawiłam wszystkie pytania ze wszystkich rozdziałów dla łatwiejszego dostępu.

Stabilność i niezawodność

Cykl rozwoju

  • Czy mikrousługa ma centralne repozytorium, gdzie jest przechowywany cały jej kod źródłowy?
  • Czy programiści pracują w środowisku programistycznym, które dokładnie odzwierciedla stan środowiska produkcyjnego (tzn. takim, które odzwierciedla świat rzeczywisty)?
  • Czy dla mikrousługi istnieją odpowiednie ...

Get Mikrousługi now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.