Rozdział 3. Interfejsy programistyczne

W tym rozdziale zajmiemy się interfejsami programistycznymi (API), a mówiąc dokładniej: sposobami przesyłania danych z pominięciem stron internetowych. Nauczysz się udostępniać i wykorzystywać usługi sieciowe oraz poznasz praktyczne podstawy ich działania. Będzie mowa zarówno o takich szczegółach, jak typy usług i formaty danych, jak i o bardziej ogólnych zagadnieniach, jak np. wpływ użycia API na architekturę całego systemu.

Zanim zaczniesz

Na początek zdefiniujemy pewne pojęcia. Akronim API oznacza Application Programming Interface (interfejs programistyczny). Jest to punkt zaczepienia udostępniany przez usługę, aplikację lub moduł i wykorzystywany przez inne komponenty programowe. W tym rozdziale używamy ...

Get Mistrz PHP. Pisz nowoczesny kod now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.