Metody wybierania celów

Chcąc efektywnie wybrać systemy przeznaczone do monitorowania (czyli nasze cele), musimy najpierw określić nasze priorytety. Stosowane rozwiązanie opierać się będzie na potencjalnym ryzyku lub wartości danego celu oraz informacji w nim przechowywanych. W tym rozdziale zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

Analiza wpływu na firmę

Różnicuje systemy w zależności od ich ważności w kontekście dostępności.

Wpływ na przychody

Aplikacje obsługujące zamówienia i dostawy.

Wpływ na wydatki

Systemy, które zarządzają kontraktowymi zobowiązaniami wobec partnerów i klientów.

Wymagania prawne

Statuty i kontrakty określające, które informacje i systemy mają podlegać ochronie.

Profil wrażliwości

Systemy, które korzystają z uprzywilejowanych ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.