Monitorowanie monitorujących

Jeżeli ktoś od dawna pracuje w branży bezpieczeństwa informacji, z pewnością słyszał już wielokrotnie powiedzenie o „obserwowaniu obserwatorów” (ang. watching the watchers). Chodzi o to, żeby cały czas mieć na oku uprzywilejowanych użytkowników, czyli tych zajmujących się konserwacją systemów. W tym miejscu musimy odwołać się do tej samej koncepcji — upewnić się, że systemy używane do monitorowania bezpieczeństwa są właściwie konserwowane. Bez tego może się okazać, że istotne zdarzenia bezpieczeństwa mogą zostać utracone albo nawet celowo pominięte.

Skuteczne monitorowanie stanu systemów monitorujących wymaga od nas wyznaczenia charakterystyk „normalnej” pracy. Æleen Frisch w swojej książce Essential System Administration ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.