Opowieści zespołów CSIRT

W ramach ilustrowania działań monitorowania opisywanych w niniejszej książce zebraliśmy kilka opowieści zespołów monitorujących bezpieczeństwo w zaprzyjaźnionych organizacjach. Opowieści te prezentują działania reakcji na incydenty i naświetlają pewne ograniczenia monitorowania bezpieczeństwa w wielkich korporacjach.

Podpowiedź

Zostaliśmy poproszeni o anonimowe zaprezentowanie części opowiadań, dlatego w miarę potrzeb dodaliśmy do nich pewne zniekształcenia, które uniemożliwiają jednoznaczne zidentyfikowanie konkretnej firmy. Podobieństwa z istniejącymi osobami, firmami lub zdarzeniami mogą być jedynie przypadkowe.

Skradziona własność intelektualna

Klient poinformował Michała — inżyniera bezpieczeństwa w firmie ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.