Studium przypadków

W czasie przygotowań do pisania tej książki chcieliśmy skonfrontować nasze metody z rzeczywistymi doświadczeniami społeczności zajmującej się bezpieczeństwem. Jako członek forum zespołów bezpieczeństwa i reakcji na incydenty FIRST (Forum for Incident Response and Security Teams) firma Cisco nawiązała ciepłe relacje z innymi zespołami zabezpieczającymi. W ramach tego forum znaleźliśmy jeszcze dwa inne zespoły chętne do podzielenia się swoimi doświadczeniami w zakresie monitorowania bezpieczeństwa sieci. Mogliśmy zatem sprawdzić, czy stosowane w nich metody monitorowania pokrywają się z metodologiami prezentowanymi w niniejszej książce. Poniżej przedstawiamy zatem studia przypadków dotyczące dwóch zespołów zabezpieczających: ...

Get Monitoring i bezpieczeństwo sieci now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.