O'Reilly logo

Monitorowanie otoczenia z Arduino by Patrick Di Justo, Emily Gertz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Interferencja elektromagnetyczna (i generowanie naprawdę kiepskiej muzyki)

Gadżet, który zbudujemy w tym rozdziale, nie tylko będzie wykrywał interferencję elektromagnetyczną (ang. electromagnetic interference — EMI), ale też będzie mierzył intensywność tego zjawiska.

Interferencja elektromagnetyczna to jedna z form promieniowania elektromagnetycznego, czyli połączenia fal elektrycznych i magnetycznych emitowanych przez każde urządzenie zasilane zmieniającym się sygnałem elektrycznym lub włączane i wyłączane z dużą częstotliwością.

Niektóre urządzenia elektryczne, które stwarzają ryzyko interferencji elektromagnetycznej, są dobrze zabezpieczone ekranami zapobiegającymi wydostawaniu się promieniowania elektromagnetycznego. Jednak wiele ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required