O'Reilly logo

Monitorowanie otoczenia z Arduino by Patrick Di Justo, Emily Gertz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Projekt: mierzenie przewodności wody i numeryczne dane wyjściowe

Mierzenie przewodności należy do najprostszych technik badania parametrów otoczenia opisanych w tej książce. Wbrew pozorom czysta woda nie jest zbyt dobrym przewodnikiem ładunków elektrycznych. W tym projekcie skoncentrujemy się na budowie urządzenia określającego koncentrację cząstek przewodzących prąd elektryczny w (słabo przewodzącej) wodzie.

Czym jest przewodność i dlaczego jest taka ważna?

Skład chemiczny wody bardzo rzadko jest zgodny ze znanym wszystkim wzorem chemicznym obejmującym dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Typowa woda jest roztworem wielu innych, rozpuszczonych substancji, w tym minerałów, metali i soli. W chemii woda jest popularnym rozpuszczalnikiem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required