Rozdział 8. Tablice

Do tej pory jedyny rodzaj zmiennych, z jakiego korzystaliśmy, służył do przechowywania pojedynczych wartości, takich jak liczby czy ciągi znakowe. W tym rozdziale zaprezentujemy Ci sposób przechowywania wielu wartości tego samego typu za pomocą pojedynczej zmiennej. Ta zapewniana przez język możliwość pozwoli Ci pisać programy, które manipulują większymi zbiorami danych.

Tworzenie tablic

Tablica (ang. array) to sekwencja wartości; wartości przechowywane w tablicy noszą nazwę elementów. Możesz utworzyć tablicę wartości typu int, double lub dowolnego innego, wszystkie wartości w tej tablicy muszą jednak być tego samego typu.

Aby utworzyć tablicę, musisz zadeklarować zmienną typu tablicowego, a następnie utworzyć samą tablicę. ...

Get Myśl w języku Java! now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.