Rozdział 12. Krotki

W tym rozdziale omówiłem jeszcze jeden typ wbudowany, czyli krotkę. W dalszej części tekstu wyjaśniłem, jak współpracują ze sobą listy, słowniki i krotki. Przedstawiłem również funkcję przydatną w przypadku list argumentów o zmiennej długości, a mianowicie operatory zbierania i rozmieszczania.

Krotki są niezmienne

Krotka to ciąg wartości. Wartości mogą być dowolnego typu i są indeksowane za pomocą liczb całkowitych, dlatego pod tym względem krotki bardzo przypominają listy. Istotną różnicą jest to, że krotki są niezmienne.

Ze składniowego punktu widzenia krotka jest listą wartości rozdzielonych przecinkiem:

>>> t = 'a', 'b', 'c', 'd', 'e'

Choć nie jest to konieczne, często umieszcza się krotki w nawiasach okrągłych:

Get Myśl w języku Python! Nauka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.