Rozdział 13. Analiza przypadku: wybór struktury danych

Poznałeś już podstawowe struktury danych języka Python, a także niektóre algorytmy, które z nich korzystają. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o algorytmach, być może jest to właściwy moment na przeczytanie rozdziału 21. Nie ma jednak potrzeby robienia tego przed kontynuowaniem lektury kolejnych rozdziałów. Rozdział ten możesz przeczytać w dowolnym momencie, w którym uznasz to za przydatne.

W tym rozdziale zaprezentowałem analizę przypadku z ćwiczeniami pozwalającymi zastanowić się nad wyborem struktur danych i ich praktycznym wykorzystaniem.

Analiza częstości występowania słów

Jak zwykle zanim przeczytasz zamieszczone przeze mnie rozwiązania, powinieneś przynajmniej podjąć próbę wykonania ...

Get Myśl w języku Python! Nauka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.