Rozdział 16. Klasy i funkcje

Wiesz już, jak tworzyć nowe typy. Następnym krokiem jest utworzenie funkcji pobierających jako parametry obiekty definiowane przez programistę i zwracających je jako wyniki. W rozdziale zaprezentowałem również styl programowania funkcyjnego oraz dwa nowe plany projektowania programów.

Przykładowy kod użyty w tym rozdziale znajdziesz w pliku Time1.py, który, tak jak i pozostałe pliki z tego rozdziału, jest dostępny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/myjep2.zip. Rozwiązania ćwiczeń umieściłem w pliku Time1_soln.py.

Klasa Time

W ramach kolejnego przykładu typu definiowanego przez programistę zdefiniujemy klasę o nazwie Time, która rejestruje porę dnia. Definicja tej klasy ma następującą postać:

class Time:

Get Myśl w języku Python! Nauka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.