Rozdział 17. Klasy i metody

Choć korzystamy z niektórych elementów obiektowych języka Python, programy zaprezentowane w dwóch poprzednich rozdziałach nie są tak naprawdę obiektowe, ponieważ nie reprezentują relacji między typami definiowanymi przez programistę i funkcjami, które przetwarzają te typy. Następnym krokiem jest transformacja tych funkcji do postaci metod, które sprawiają, że relacje są jednoznaczne.

Przykładowy kod użyty w tym rozdziale znajdziesz w pliku Time2.py, który, tak jak pozostałe pliki z tego rozdziału, jest dostępny pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/myjep2.zip. Rozwiązania ćwiczeń zapisałem w pliku Point2_soln.py.

Elementy obiektowe

Python to obiektowy język programowania. Oznacza to, że zapewnia on elementy obsługujące ...

Get Myśl w języku Python! Nauka programowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.