Rozdział 20. Debugowanie

Podczas debugowania należy rozróżniać różnego rodzaju błędy, aby mieć możliwość szybszego wychwytywania ich. Oto one:

  • Błędy składniowe są wykrywane przez interpreter podczas translacji kodu źródłowego do postaci kodu bajtowego. Błędy te wskazują na problemy ze strukturą programu. Przykład: pominięcie dwukropka na końcu instrukcji def powoduje wygenerowanie następującego, w pewnym stopniu zbędnego komunikatu: SyntaxError: invalid syntax.
  • Błędy uruchomieniowe są tworzone przez interpreter, jeśli coś złego wydarzy się w czasie działania programu. Większość komunikatów o błędzie uruchomieniowym uwzględnia informacje o miejscu wystąpienia błędu, a także o tym, jakie funkcje były wykonywane. Przykład: rekurencja nieskończona ...

Get Myśl w języku Python! Nauka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.