Rozdział 21. Analiza algorytmów

Treść tego dodatkowego rozdziału jest poddanym edycji fragmentem książki Think Complexity napisanej przez Allena B. Downeya, która też została wydana przez wydawnictwo O’Reilly Media w 2012 r. Po przeczytaniu tej książki możesz zdecydować się na rozpoczęcie lektury Think Complexity.

Analiza algorytmów to dziedzina informatyki poświęcona wydajności algorytmów, a w szczególności ich wymaganiom dotyczącym czasu działania i miejsca w pamięci (sprawdź stronę dostępną pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_algorytmów).

Praktycznym celem analizy algorytmów jest przewidywanie wydajności różnych algorytmów, co ułatwia podejmowanie decyzji projektowych.

W czasie kampanii prezydenckiej, która odbyła się w Stanach ...

Get Myśl w języku Python! Nauka programowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.