Rozdział 4. Analiza przypadku: projekt interfejsu

W tym rozdziale zaprezentowałem analizę przypadku demonstrującą proces projektowania współpracujących ze sobą funkcji.

Wykorzystamy moduł turtle, który umożliwia tworzenie obrazów za pomocą odpowiedniej grafiki. Choć moduł ten dołączony jest do większości instalacji języka Python, jeśli uruchomisz jego interpreter za pomocą witryny PythonAnywhere, nie będziesz w stanie skorzystać z przykładów opartych na module turtle (tak było przynajmniej w czasie, gdy pisałem tę książkę).

Jeżeli zainstalowałeś już na komputerze język Python, powinno być możliwe uruchomienie przykładów. W przeciwnym razie to dobry moment na przeprowadzenie instalacji. Odpowiednie instrukcje zamieściłem pod adresem http://tinyurl.com/thinkpython2e ...

Get Myśl w języku Python! Nauka programowania now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.