Rozdział 12. Tablice obiektów

W trzech następnych rozdziałach tej książki zajmiemy się pisaniem programów, których zadaniem będzie symulowanie gry pojedynczymi kartami i całymi taliami kart. Oto jakie mamy plany na najbliższe strony:

  • W bieżącym rozdziale zdefiniujemy klasę Card i napiszemy metody, które umożliwiają posługiwanie się kartami i tablicami kart.
  • W rozdziale 13. zdefiniujemy klasę Deck hermetyzującą tablicę kart i napiszemy metody operujące na taliach.
  • W rozdziale 14. przedstawimy sposób definiowania nowych klas, które rozszerzają klasy już istniejące. Następnie wykorzystamy klasy Card i Deck do implementacji gry karcianej o nazwie „szalone ósemki” (ang. Crazy Eights).

W skład standardowej talii kart wchodzą 52 karty. Każdej z nich ...

Get Myśl w języku Java! now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.