Rozdział 3. Wejście i wyjście

Programy, które do tej pory prezentowaliśmy, miały za zadanie jedynie proste wyświetlanie komunikatów, co nie wymaga w gruncie rzeczy wykonywania wielu skomplikowanych obliczeń. W tym rozdziale pokażemy Ci, jak odczytywać dane wejściowe pochodzące z klawiatury, wykorzystywać te dane do obliczania pewnych wyników, a następnie formatować te wyniki w celu odpowiedniego wyświetlenia ich na ekranie.

Klasa System

Używamy już od pewnego czasu konstrukcji System.out.println, możesz jednak nie mieć jeszcze pojęcia, co ona tak naprawdę oznacza. System to klasa zapewniająca metody związane z „systemem” czy też środowiskiem, w którym działają programy. Dostarcza ona również element System.out będący specjalną wartością, która ...

Get Myśl w języku Java! now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.