Rozdział 3. Typy danych

We wszystkich typach danych nawiasami kwadratowymi ([]) oznaczane są fragmenty opcjonalne. Poniższy przykład pokazuje sposób prezentacji typu BIGINT, opisanego dalej w tym rozdziale:

BIGINT[(wielkość_pokazywana)]

Oznacza to, że słowo BIGINT może wystąpić samodzielnie lub z pokazywaną wartością. Użycie kursywy wskazuje, że nie należy wpisywać słowa wielkość_pokazywana, ale podać własną wartość. Oto przykłady użycia:

BIGINT
BIGINT(20)

Poza typem BIGINT także wiele innych typów danych MySQL uwzględnia deklarację rozmiaru wyświetlania. Jeśli nie powiedziano inaczej, musi to być liczba od 1 do 255.

W wersjach MySQL starszych niż wersja 5, baza danych w niektórych przypadkach zmieniała podany typ kolumny, nie informując o tym użytkownika. ...

Get MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.