Rozdział 6. Funkcje

MySQL zawiera funkcje wbudowane, realizujące operacje specjalne.

Funkcje agregujące

Funkcje agregujące operują na zbiorze danych. Zwykle używa się ich do wykonywania pewnych działań na pełnym zbiorze danych. Przykładowo, SELECT AVG(wzrost) FROM dzieci zwróci średnią wszystkich wartości pola wzrost z tabeli dzieci.

AVG(wyrażenie)

Zwraca średnią wartości z wyrażenia (na przykład SELECT AVG(wynik) FROM testy).

BIT_AND(wyrażenie)

Zwraca bitowy iloczyn (AND) wszystkich wartości z wyrażenia, na przykład SELECT BIT_AND(flagi) FROM opcje. Bit wyniku będzie ustawiony wtedy i tylko wtedy, gdy jest ustawiony we wszystkich polach wejściowych.

BIT_OR(wyrażenie)

Zwraca bitową koniunkcję (OR) wszystkich wartości z wyrażenia, na przykład SELECT BIT_OR(flagi) ...

Get MySQL. Leksykon kieszonkowy. II wydanie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.