Rozdział 1. Historia i architektura MySQL

Architekturę MySQL najłatwiej zrozumieć w kontekście jego historii. Oba te zagadnienia zostaną więc omówione w jednym rozdziale.

Historia MySQL

Historia MySQL zaczyna się w roku 1979, kiedy Monty Widenius pracujący w niewielkiej firmie TcX napisał w języku BASIC narzędzie raportujące, które działało w komputerze z procesorem 4 MHz i 16 KB pamięci RAM. Z czasem narzędzie zostało przepisane w języku C i przeniesione do Uniksa. Był to wciąż niskopoziomowy mechanizm składowania z nakładką do generowania raportów. Narzędzie było wówczas znane pod nazwą Unireg.

Ponieważ Monty nie posiadał komputera o odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz był szczególnie utalentowany, nauczył się pisać bardzo efektywny kod. Zyskał ...

Get MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.