Rozdział 5. Zmienne konfiguracyjne

Można się wiele dowiedzieć o wewnętrznym działaniu serwera MySQL poprzez studiowanie jego zmiennych konfiguracyjnych. W niektórych przypadkach samo istnienie zmiennej o określonej nazwie stanowi cenną wskazówkę. Na przykład nazwa key_buffer_size ujawnia, że MySQL używa podręcznej pamięci kluczy. Nazwa query_cache_size sugeruje, że serwer może buforować wyniki zapytania, aby uniknąć niepotrzebnej pracy, kiedy wykonuje je wielokrotnie, a zawartość tabel nie ulega w tym czasie zmianie. Nazwa innodb_flush_at_trx_commit sugeruje, że mechanizm składowania InnoDB obsługuje transakcje i może opcjonalnie zapisywać dziennik transakcji na dysku podczas każdego zatwierdzania. Nazwa slave_compressed_protocol świadczy o tym, ...

Get MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.