Rozdział 7. Interfejs mechanizmów składowania

MySQL zapewnia warstwę abstrakcji, która pozwala różnym mechanizmom składowania na dostęp do tabel z wykorzystaniem tego samego interfejsu API. W przeszłości interfejs ten był znany jako moduł obsługi tabel. Później wprowadzono termin mechanizm składowania. W obecnej terminologii mechanizm składowania oznacza kod, który rzeczywiście zapisuje i pobiera dane, a moduł obsługi tabel — interfejs między mechanizmem składowania a optymalizatorem MySQL.

Abstrakcyjny interfejs bardzo ułatwia dodawanie kolejnych mechanizmów składowania do MySQL. Został utworzony podczas przejścia z wersji 3.22 na 3.23 i odegrał kluczową rolę w szybkiej integracji mechanizmu składowania InnoDB, który zaoferował niezawodne funkcje ...

Get MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.