Rozdział 9. Parser i optymalizator

Serwer MySQL odbiera zapytania w formacie SQL. Odebrane zapytanie musi zostać poddane analizie składniowej, czyli przetłumaczone z formatu tekstowego na kombinację wewnętrznych struktur binarnych, którymi optymalizator może łatwo manipulować.

W tym kontekście, kiedy mówimy o optymalizatorze, mamy na myśli moduł serwera odpowiedzialny za tworzenie i wykonywanie planu pobrania rekordów określonych przez zapytanie. Optymalizator wybiera kolejność łączenia tabel, metodę odczytywania rekordów (czytanie indeksu lub skanowanie tabeli) oraz klucze, których należy użyć. Jego celem jest dostarczenie wyników zapytania w jak najkrótszym czasie.

W tym rozdziale szczegółowo zbadamy parser i optymalizator.

Parser

Parser MySQL, ...

Get MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.