Rozdział 13. Integracja usług zewnętrznych z Kubernetes

Z licznych rozdziałów tej książki dowiedziałeś się, jak można tworzyć w Kubernetes usługi, wdrażać je i zarządzać nimi. Jednak trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że systemy nie istnieją w próżni, a większość budowanych usług będzie wymagała integracji z systemami i usługami znajdującymi się poza danym klastrem Kubernetes. To może być skutkiem tworzenia nowych usług, które następnie są używane przez starszą infrastrukturę, działającą w urządzeniach wirtualnych lub fizycznych. Być może tworzone usługi muszą mieć zapewniony dostęp do istniejących baz danych bądź innych usług, które zostały uruchomione w fizycznej infrastrukturze w centrum danych. Ewentualnie możesz mieć wiele różnych klastrów ...

Get Najlepsze praktyki w Kubernetes now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.