Rozdział 2. Pierwsza aplikacja

Zanim przejdziemy do szczegółowego omawiania języka Java, na początek przyjrzyjmy się jakiemuś działającemu kodowi i pomajstrujmy przy nim. W tym rozdziale utworzymy przyjazną małą aplikację, która zilustruje wiele koncepcji wykorzystywanych w dalszej części książki. Opiszemy także podstawowe cechy języka Java i utworzonych w nim aplikacji.

Rozdział ten stanowi także krótkie wprowadzenie do programowania obiektowego i wie­lowątkowości w Javie. Jeśli te zagadnienia są dla Ciebie nowe, mamy nadzieję, że pierwszy kontakt z nimi podczas nauki tego języka będzie lekkim i przyjemnym doświadczeniem. Jeżeli pracowałeś już z innym obiektowym lub wielowątkowym środowiskiem programistycznym, powinieneś szczególnie docenić ...

Get Nauka Javy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.