Rozdział 4. Język Java

Ten rozdział rozpoczyna wprowadzenie do składni języka Java. Ponieważ czytelnicy tej książki mają różne doświadczenie w programowaniu, trudno ustalić odpowiedni poziom dla każdego. Próbowaliśmy znaleźć równowagę między zapewnieniem dokładnego omówienia z kilkoma przykładami składni języka dla początkujących oraz podaniem wystarczającej ilości podstawowych informacji, aby bardziej doświadczeni czytelnicy mogli szybko wychwycić różnicę między Javą a innymi językami. Ponieważ składnia Javy wywodzi się z języka C, będziemy dokonywać porównań z cechami tego języka, ale w trakcie lektury nie będzie konieczna żadna wcześniejsza znajomość C. Rozdział 5. będzie opierał się na tym rozdziale — będziemy w nim omawiać obiektową stronę ...

Get Nauka Javy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.