Rozdział 9. Wątki

Zakładamy, że nowoczesne systemy komputerowe mogą zarządzać wieloma aplikacjami i zadaniami systemu operacyjnego uruchomionymi współbieżnie i sprawiać wrażenie, że całe oprogramowanie działa jednocześnie. Obecnie większość systemów ma wiele procesorów i przynajmniej kilka rdzeni i może osiągać imponująco wysoki poziom zrównoleglenia. Na ogólnym poziomie system operacyjny nadal żongluje aplikacjami, ale potrafi skierować swoją uwagę z jednej na drugą tak szybko, że wydaje się, iż one również działają symultanicznie.

W dawnych czasach jednostką współbieżności dla takich systemów były aplikacja lub proces. Dla systemu operacyjnego proces był czymś w rodzaju czarnej skrzynki, która sama decydowała, co będzie robić. Jeśli aplikacja ...

Get Nauka Javy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.