Dodatek A. Zewnętrzne biblioteki

W książce zaprezentowano kilka zewnętrznych bibliotek, które posłużyły do gromadzenia, przechowywania i analizowania danych. W tym dodatku omówiono instrukcje pobierania i instalowania, a także podano przykłady użycia bibliotek.

Universal Feed Parser

Universal Feed Parser to biblioteka języka Python napisana przez Marka Pilgrima. Służy do analizowania kanałów informacyjnych RSS i Atom. Biblioteka jest używana w książce w celu łatwego pobierania postów na blogach i artykułów z internetowych źródeł informacyjnych. Strona główna biblioteki ma adres: https://pypi.python.org/pypi/feedparser.

Instalacja na wszystkich platformach

Strona umożliwiająca pobranie biblioteki znajduje się pod adresem: http://code.google.com/p/feedparser/downloads/list ...

Get Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.