O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Zewnętrzne biblioteki

W książce zaprezentowano kilka zewnętrznych bibliotek, które posłużyły do gromadzenia, przechowywania i analizowania danych. W tym dodatku omówiono instrukcje pobierania i instalowania, a także podano przykłady użycia bibliotek.

Universal Feed Parser

Universal Feed Parser to biblioteka języka Python napisana przez Marka Pilgrima. Służy do analizowania kanałów informacyjnych RSS i Atom. Biblioteka jest używana w książce w celu łatwego pobierania postów na blogach i artykułów z internetowych źródeł informacyjnych. Strona główna biblioteki ma adres: https://pypi.python.org/pypi/feedparser.

Instalacja na wszystkich platformach

Strona umożliwiająca pobranie biblioteki znajduje się pod adresem: http://code.google.com/p/feedparser/downloads/list ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required