O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Modelowanie przy użyciu drzew decyzyjnych

Dotychczas przedstawiono kilka różnych zautomatyzowanych klasyfikatorów. W tym rozdziale zagadnienie to zostanie rozszerzone przez wprowadzenie bardzo przydatnej metody określanej mianem uczenia za pomocą drzew decyzyjnych. W przeciwieństwie do większości innych klasyfikatorów, modele tworzone przez drzewa decyzyjne są łatwe do interpretowania. Mimo że lista liczb w przypadku klasyfikatora bayesowskiego pozwala określić, jak ważny jest każdy wyraz, w rzeczywistości konieczne jest przeprowadzenie obliczenia w celu poznania wyniku. Sieć neuronowa jest jeszcze trudniejsza do interpretowania, ponieważ sama waga połączenia między dwoma neuronami nie przedstawia zbyt dużego znaczenia. Wystarczy spojrzeć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required