O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Budowanie modelu cen

Do tej pory omówiono kilka klasyfikatorów, z których większość jest odpowiednia do przewidywania, do jakiej kategorii należy nowa porcja danych. Jednakże klasyfikatory bayesowskie, drzewa decyzyjne i maszyny wektorów nośnych (zostaną zaprezentowane w następnym rozdziale) nie są najlepszymi algorytmami do tworzenia przewidywań dotyczących danych liczbowych na podstawie wielu różnych atrybutów, takich jak ceny. W tym rozdziale zajmiemy się algorytmami, które mogą być uczone w celu określania przewidywań liczbowych na podstawie zaprezentowanych wcześniej przykładów, a nawet w celu wyświetlania rozkładów prawdopodobieństwa na potrzeby przewidywań, aby ułatwić użytkownikowi interpretację tego, jak przewidywanie zostało ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required