Rozdział 12. Kontrolery i routing

Wiedza z zakresu hydrauliki raczej nie jest potrzebna na co dzień, ale jak przyjdzie co do czego, to się przydaje.

Wprawdzie ASP.NET Web API oferuje naprawdę wiele użytecznych funkcji wysokiego poziomu, począwszy od serializacji i wiązania modelu aż po obsługę zapytań w stylu OData, ale podstawowym zadaniem wszystkich Web API, a tym samym ASP.NET Web API, jest przetwarzanie żądań HTTP i generowanie odpowiednich odpowiedzi. Dlatego znaczenie krytyczne ma dokładne poznanie podstawowych mechanizmów przepływu pochodzącego od klienta żądania HTTP przez różne elementy infrastruktury ASP.NET Web API i modelu programowania. Ostatecznym wynikiem przepływu jest wygenerowanie odpowiedzi HTTP udzielanej klientowi.

W tym ...

Get Nowoczesne API now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.