Rozdział 13. Formatery i dołączanie modelu

Każdy może stworzyć kod zrozumiały dla komputera. Ale tylko dobry programista tworzy kod zrozumiały dla człowieka.

Wcześniej w tej książce omówiliśmy typy danych i ich semantykę jako sposób wyrażenia koncepcji w przestrzeni domeny systemu. Po przejściu do fazy implementacji te abstrakcje muszą zostać w jakiś sposób przekształcone na język, którym posługują się programiści. W przypadku ASP.NET Web API ostateczną reprezentacją będą obiekty, a dokładniej rzecz ujmując modele. Modele przedstawiają poziom abstrakcji stosowany przez programistów do mapowania obiektów na reprezentacje typów danych lub inne części komunikatu HTTP.

Infrastruktura dołączania modelu na platformie ASP.NET Web API dostarcza niezbędne ...

Get Nowoczesne API now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.