Rozdział 14. HttpClient

Dobry rezultat łatwiej uzyskać, mając do dyspozycji dobre narzędzia.

W tym rozdziale dokładniej zajmiemy się biblioteką HttpClient, która jest częścią omówionej w rozdziale 10. biblioteki System.Net.Http.

Pierwsze wcielenie biblioteki HttpClient znalazło się w zestawie RSK (REST starter kit) udostępnionym w serwisie CodePlex na początku 2009 roku. Biblioteka ta wprowadziła wiele koncepcji, takich jak potok żądania i odpowiedzi, abstrakcja zawartości HTTP oddzielna od żądania i odpowiedzi, a także ściśle określone nagłówki. Wprawdzie ogromna część zestawu RSK znalazła się w .NET Framework 4.0, ale sama biblioteka HttpClient już nie. Po rozpoczęciu projektu Web API w roku 2010 napisana od nowa wersja biblioteki HttpClient ...

Get Nowoczesne API now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.