Dodatek B Nagłówki HTTP

Tabela B.1. Nagłówki komunikatów

Nagłówek

Opis

Adres URL

Cache-Control

Przekazuje mechanizmom buforowania informacje o dostępnych dla danego żądania lub odpowiedzi możliwościach w zakresie buforowania.

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-p6-cache-21#section-7.2

Connection

Przekazuje opcje związane z bieżącym połączeniem i wskazuje, że nie powinno być przekazywane przez proxy.

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-p1-messaging-21#section-6.1

Date

Podaje datę i godzinę wygenerowania komunikatu.

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-p2-semantics-21#section-8.1.1.2

Pragma

Nakazuje buforowi zawsze sprawdzać buforowaną odpowiedź. Ten nagłówek istnieje w celu ...

Get Nowoczesne API now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.