Dodatek C Negocjacja treści

Mamy dwa rodzaje negocjacji treści (czasami nazywanej także conneg): proaktywną i reaktywną.

Negocjacja proaktywna

Ten rodzaj negocjacji zachodzi, gdy serwer jest odpowiedzialny za dokonanie wyboru i zawiera wykonywaną w trakcie każdego żądania logikę w celu ustalenia najlepszej reprezentacji. Wybór jest dokonywany na podstawie dopasowania preferencji klienta lub nagłówków dodatkowych oraz reprezentacji dostępnych dla serwera. Klient wyraża swoje preferencje za pomocą nagłówków Accept* (tabela B.2). Każdy nagłówek umożliwia wysyłanie wielu wartości lub zakresów wraz z kwalifikatorem (nazywanym również q-value) zawierającym informacje o priorytecie. Oczywiście serwer może wykorzystać dodatkowe pola, takie jak na przykład ...

Get Nowoczesne API now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.