Dodatek D Buforowanie w działaniu

Jak już wiesz, istnieje kilka komponentów zaangażowanych w obsługę buforowania HTTP. Aby pokazać, jak wszystkie ze sobą współdziałają, przeanalizujemy często spotykany scenariusz obejmujący dwa klienty, bufor HTTP oraz serwer źródłowy. Dla zachowania prostoty nie pokazujemy zawartości i wszystkich nagłówków udzielonych odpowiedzi.

Najpierw klient A wykonuje żądanie początkowe, jak zostało to pokazane na rysunku D.1.

Rysunek D.1. Klient A wykonuje początkowe żądanie GET

  1. Bufor otrzymuje żądanie. Rozpoznaje je jako żądanie GET sprawdzające, czy w buforze znajduje się buforowana wersja odpowiedzi. Jeżeli nie, bufor ...

Get Nowoczesne API now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.