Rozdział 2. Web API

Web API to znacznie więcej niż jedynie powrót do danych w formacie JSON.

W poprzednim rozdziale omówiliśmy podstawowe aspekty sieci i HTTP, czyli protokołu warstwy aplikacji, na którym oparte jest działanie sieci. W tym rozdziale powiemy sobie nieco o ewolucji Web API, omówimy pewne koncepcje związane z Web API, a także przeanalizujemy różne style i podejścia stosowane podczas projektowania Web API.

Co to jest Web API?

Web API to interfejs programistyczny do systemu, do którego dostęp odbywa się za pomocą standardowych metod HTTP i nagłówków. Web API może być dostępne dla wielu różnych klientów HTTP, między innymi przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych. Ponadto Web API może korzystać z infrastruktury sieciowej w ...

Get Nowoczesne API now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.