Dodatek A Typy generyczne i Java 8

Podstawowe wiadomości

Typy generyczne w Javie dostępne są od wersji J2SE 1.5, ale większość programistów nauczyła się tylko najważniejszych podstaw, aby być w stanie wykonywać swoją pracę. A w Javie 8 nagle jak grzyby po deszczu pojawiły się liczne metody, których sygnatury wyglądają tak, jak poniższa sygnatura metody java.util.Map.Entry:

static <K extends Comparable<? super K>,V> Comparator<Map.Entry<K,V>>
    comparingByKey()

alba ta sygnatura metody z java.util.Comparator:

static <T,U extends Comparable<? super U>> Comparator<T> comparing(
    Function<? super T,? extends U> keyExtractor)

czy jak to monstrum z java.util.stream.Collectors:

static <T,K,D,A,M extends Map<K, D>> Collector<T,?,M> groupingBy( ...

Get Nowoczesne receptury w Javie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.