Rozdział 1. Wprowadzenie do Linuksa

Linux to najczęściej używany system operacyjny. Znajduje zastosowanie praktycznie wszędzie, od urządzeń mobilnych aż po chmurę.

Być może nie znasz koncepcji systemu operacyjnego. Albo używasz systemu operacyjnego takiego jak Microsoft Windows i nawet się nad tym nie zastanawiasz. A może dopiero rozpoczynasz pracę z Linuksem. Aby przygotować grunt pod materiał zamieszczony w niniejszej książce, w tym rozdziale przedstawię ogólne omówienie koncepcji systemu operacyjnego i Linuksa.

Przede wszystkim wyjaśnię, co w kontekście książki oznacza słowo „nowoczesny”. Następnie przedstawię ogólną historię Linuksa oraz najważniejsze wydarzenia i etapy w ciągu jego 30-letniej historii. Poznasz również ogólną rolę systemu ...

Get Nowoczesny Linux now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.